Regulamin

Niniejszy regulamin określa sposób i warunki działania Szkoły Językowej Online Marcin Jakubowski oraz stanowi nieodłączny element oferty. Zaakceptowanie regulaminu jest warunkiem zapisania się na dowolny kurs językowy przez Internet.

Definicje

Organizator: organizatorem kursów językowych przez Internet jest ONLINEKOREPETYTOR.PL Szkoła Językowa Online Marcin Jakubowski ul. Rzemieślnicza 35 62-064 Plewiska, NIP: 9252062755.

Klient: osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną (opiekuna prawnego, rodzica), która opłaciła kurs językowy.

Cennik: cennik kursów językowych przez Internet jest podany na stronie www.onlinekorepetytor.pl w zakładce  Oferta/angielski-online zawiera opłaty za pojedynczą lekcję indywidualną oraz grupową o długości 60 minut.

1. Podstawowe informacje

1.1. Jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie wyjaśnia Organizator (tel. 600 381 169, e-mail: kontakt@onlinekorepetytor.pl).

1.2. Organizator prowadzi indywidualne lub grupowe kursy języków obcych przez Internet. Kursy odbywają się przez cały rok kalendarzowy.

1.3. Każdemu Klientowi, który nie korzystał wcześniej z usług Organizatora, przysługuje prawo do darmowej 30-minutowych konsultacji językowej, podczas której prezentowany jest m.in. sposób prowadzenia kursu. W trakcie lekcji próbnej Lektor poznaje Klienta i jego potrzeby, aby móc dostosować tematykę zajęć, sposób nauczania oraz wykorzystywane materiały do jego indywidualnych potrzeb.

1.4. Klient ma do dyspozycji jedną 30-minutową konsultację językową. 

1.5. System rozliczania płatności za kurs jest miesięczny tzn. Klient uiszcza opłatę za kurs za kolejny miesiąc „z góry”.

1.6. Każda lekcja prowadzona jest przez Internet przez wykwalifikowanego Lektora języka obcego.

1.7. Za rozpoczęcie lekcji uważa się moment, kiedy o umówionej godzinie Lektor rozpocznie rozmowę z Klientem przez wirtualną tablicę.

1.8. Standardowa jednostka lekcyjna trwa 60 minut.

1.10. Organizator zawiera z Klientem umowę pisemną na przeprowadzenie kursu języka obcego przez Internet. Ostatecznym potwierdzeniem zapisania się na kurs jest dokonanie płatności.

1.11. Organizator dołoży wszelkich starań, aby konsultacja językowa odbyła się jak najszybciej po dokonaniu zapisu przez Klienta, jednak w uzasadnionych przypadkach termin ten może wydłużyć się do 30 dni. W przypadku braku miejsc – Klient zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub e-mailem.

 

2. Materiały dydaktyczne

2.1. Organizator udostępnia Klientowi dostęp do wirtualnej klasy i wirtualnej tablicy.

2.2. Klient powinien zakupić podręczniki wskazane przez Lektora po ostatecznym ustaleniu programu nauczania z Lektorem. Organizator dołoży wszelkich starań aby ułatwić proces kupowania podręczników.

2.3. W czasie trwania kursu wykorzystywane są także materiały dostępne publicznie w sieci Internet, za te materiały Klient także nie ponosi żadnych kosztów.

2.4. Prezentacja materiału podczas zajęć odbywa się za pomocą wirtualnej klasy, opcji współdzielenia ekranu lub innych narzędzi do tego przystosowanych.

 

3. Terminy lekcji i spóźnienia

3.1. Terminy lekcji (dni tygodnia, godziny) każdego Klienta ustalane są indywidualnie z Lektorem. Pory zajęć mogą być stałe lub zmienne. Klient przekazuje informacje Lektorowi na temat planowanej liczby zajęć w kolejnym miesiącu.

3.2. W przypadku lekcji grupowych lekcja rozpoczyna się o ustalonej godzinie w momencie nawiązania kontaktu z jednym z uczestników kursu grupowego, bez konieczności oczekiwania na pozostałych Klientów.

3.3. Spóźnienia Klienta oraz Lektora:

3.3.1 .Spóźnienie Klienta: od czasu trwania zajęć odejmowany jest czas spóźnienia. Czas ten nie podlega odrobieniu w innym terminie ani innej rekompensacie. Jeżeli Lektor nie zastanie Klienta o umówionej godzinie w wirtualnej klasie w ciągu 15 minut od momentu planowego rozpoczęcia lekcji, lekcję uznaje się za przeprowadzoną. Wyjątek mogą stanowić sytuacje, gdy Klient poinformuje Lektora o swoim spóźnieniu i poprosi o rozpoczęcie lekcji w późniejszym terminie. Rozpoczęcie lekcji w późniejszym terminie nie oznacza jednak jej przedłużenia. Lekcja kończy się wtedy o ustalonej wcześniej porze.

3.3.2. Spóźnienie Lektora: czas spóźnienia Lektora doliczany jest do czasu lekcji lub podlega odrobieniu przy okazji kolejnej lekcji. Jeżeli Lektor nie stawi się na lekcję do 15 minut od momentu jej zaplanowanego wcześniej rozpoczęcia, Klient ma prawo żądać ustalenia terminu kolejnej lekcji zamiast tej. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów z tego tytułu. O spóźnieniu Lektora należy niezwłocznie powiadomić Organizatora telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail kontakt@onlinekorepetytor.pl

 

4. Zmiany terminów lekcji, przekładanie lekcji

4.1. Klient może prosić Lektora lub Organizatora o stałą lub chwilową zmianę harmonogramu lekcji. Lektora należy poinformować o chęci zmiany najpóźniej na 7 dni przed jej planowaniem. Zgoda Lektora zależy od jego dostępności. 

4.2. Każdy Klient ma prawo do bezpłatnego przełożenia lekcji na inny termin po podaniu przyczyny.

4.3. Chęć przełożenia lekcji należy zgłosić Lektorowi (po uprzednim ustaleniu kanału komunikacji z Lektorem) lub Organizatorowi mailowo lub telefonicznie najpóźniej na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem lekcji. 

4.4. W przypadku niestawienia się na zajęcia bez wcześniejszego ich odwołania lub próby przełożenia lekcji tego samego dnia czy też na krótko przed jej planowanym rozpoczęciem Organizator ma prawo potraktować tę lekcję jako odbytą. Wtedy Klient ponosi jej koszty.

4.5. Każda przełożona lekcja musi zostać odpracowana w ustalonym z Lektorem, dogodnym dla obydwu stron terminie w ciągu 7 dni licząc od momentu jej przełożenia.

4.6. Odrabianie lekcji może także odbyć się poprzez przedłużanie jednej, dwóch lub więcej kolejnych lekcji o odpowiednią ilość minut (np. 10, 15, 20, 30 minut).

 

5. Płatności

5.1. System rozliczania płatności za kurs jest miesięczny z góry.

5.2. Płatności dokonywane są przelewem bankowym na konto Organizatora lub poprzez Revolut.

5.3. Faktury są przesyłane Klientowi pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail na początku każdego miesiąca z 7-dniowym terminem płatności (np. faktura za kurs za miesiąc lipiec przesyłana jest w dniu 01 lipca z terminem płatności do dnia 8 lipca).

5.4. Po odbyciu darmowej 30 minutowej konsultacji i zapisaniu się na kurs Klient otrzymuje od Organizatora dokładne dane do przelewu umieszczone na fakturze. Faktura wysyłana jest za pomocą poczty e-mail na wskazany przez Klienta adres. 

5.5. Natychmiast po otrzymaniu danych do przelewu lub w możliwie najkrótszym czasie Klient powinien opłacić kurs za cały miesiąc kalendarzowy z góry licząc od dnia, kiedy odbędzie się pierwsza płatna lekcja, np. jeżeli Klient rozpocznie kurs w połowie miesiąca, płaci tylko za lekcje, które odbędą się w bieżącym miesiącu.

5.6. Warunkiem odbycia pierwszej płatnej lekcji w ramach kursu jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku Organizatora.

5.7. Do 20 dnia każdego miesiąca Klient ustala z Lektorem harmonogram lekcji na kolejny miesiąc – informacje te są przekazywane przez Lektora Organizatorowi. Opłata za kurs liczona jest na podstawie informacji o ilości lekcji zaplanowanych przez Klienta i Lektora na kolejny miesiąc kalendarzowy.

 

6. Wymagania techniczne

6.1. Aby wziąć udział w kursie językowym przez Internet, Klient powinien posiadać:

– sprawny komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu,

– zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub inną (optymalnie najnowsza wersja) z aktualną wersją wtyczki Flash. 

 

7. Rezygnacja z kursu

7.1. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z kursu, także bez wcześniejszego wypowiedzenia. Rezygnacja z kursu możliwa jest tylko po wykorzystaniu wpłaconej kwoty, czyli po zakończeniu opłaconego miesiąca kalendarzowego.

7.2. Klient powinien poinformować Organizatora o chęci rezygnacji z kursu telefonicznie (+48 600 381 169) lub wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@onlinekorepetytor.pl

7.3. W wyjątkowych przypadkach uniemożliwiających Klientowi kontynuację kursu możliwa jest także rezygnacja przez zakończeniem miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku płatność za niewykorzystane zajęcia zostanie zwrócona przelewem na konto podane przez Klienta w terminie do 21 dni od momentu rezygnacji z kursu. Kwota przelewu zostanie pomniejszona o ewentualne koszty transferu, zgodnie z cennikiem poszczególnych banków.

 

8. Problemy techniczne

8.1. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Klienta (np. awaria komputera, Internetu) uniemożliwiających przeprowadzenie lekcji w umówionym z Lektorem terminie należy natychmiast powiadomić Organizatora telefonicznie (+48 600381169) lub w miarę możliwości mailowo z innego urządzenia przed planowanym terminem rozpoczęcia lekcji. Każdemu Klientowi przysługuje w trakcie jednego semestru (Pierwszy semestr: 1. września-1. marca; Drugi semestr: 1. marca-1. września) jedno bezpłatne odwołanie lekcji z powodów technicznych leżących po jego stronie. Za każde kolejne odwołanie lekcji z powodu problemów technicznych po stronie Klienta pobierana jest opłata 50% ceny standardowej lekcji. 

8.2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Lektora, Klientowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odrobienia lekcji w ilości równej ilości lekcji, które nie odbyły się z powodu tych problemów.

8.3. Lekcje, które nie odbyły się z powodu problemów technicznych po stronie Lektora, nie podlegają zamianie na gotówkę.

 

9. Reklamacje

9.1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji lub skargi na niesatysfakcjonujący przebieg kursu.

9.2. Reklamację można wysłać mailowo na adres kontakt@onlinekorepetytor.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres Organizatora.

 

10. Postanowienia końcowe

10.1. Wniesienie opłaty przez Klienta i/lub rozpoczęcie kursu oznacza akceptację regulaminu i potwierdza zawarcie pisemnej umowy wysłanej na adres mailowy na przeprowadzenie kursu językowego w ustalonym terminie.

10.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klienta.

Close Menu